Хеллоу!

Май Стьюдио кэн трэнслейт ёр сайт ту эназэр лэнгуич. Уи криэйт малтилингуал сайтз уиз изи нэвигэйшн битуин вёршнз.

Эз э ризалт, ю хэв ан интернэшнл сайт уиз комфортэбл эдмин пэнел. Уи олсо чек спеллинг энд тайпо эррорз.

Фор экзампл, май лонг-тайм клайэнт MiniPress.ru хэз фифтин лэнгуиджиз. Зэ сайт хэз найс суитчер энд изи эдмин трэнзлейшн пэнел.